06-30041121 info@novastrada.nl

Algemene Voorwaarden:

 1. Begrippen  

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door NovaStrada gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van NovaStrada, www.novastrada.nl.   

1.2 Deelnemer en cursist: degene die een door NovaStrada georganiseerde workshop, training, cursus of les volgt c.q. wenst te volgen bij NovaStrada.   

1.3 NovaStrada is gevestigd te Roden Aan de Vaart 12, 9301 ZH en is geregistreerd in het KvK handelsregister onder nummer 62603221.   

1.4  Lessenkaart: een 10 of 5 lessenkaart / zwangerschapsyoga kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.   

1.6 Lidmaatschap: een door NovaStrada uit te geven c.q. uitgegeven, en door een cursist te betalen c.q. betaald, lidmaatschap voor het volgen van yogalessen bij NovaStrada.  

1.7 Losse Les: een éénmalige door een cursist te betalen en te volgen les bij NovaStrada, anders dan op basis van een lidmaatschap.   

1.8 Proefles: een éénmalige door een cursist af te nemen gratis losse les bij NovaStrada.   

1.10 Cursist: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij NovaStrada.   

 

 1. Toepasselijkheid  

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, workshops, cursussen, proefles en trainingen bij NovaStrada. Door deelname aan een les, workshop, cursus, proefles of training verklaart de cursist of deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.   

2.2 NovaStrada kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.   

 

 1. Lidmaatschap, 10 en 5 lessenkaart, 10 en 5 zwangerschapsyoga lessenkaart, losse lessen en proefles

3.1 Cursisten kunnen lessen volgen op basis van een lidmaatschap of een 10 en 5 lessenkaart en 10 en 5 zwangerschapsyoga kaarten. Ook zijn losse lessen en eenmalig een proefles beschikbaar.   

3.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat deze online via de site of de app is aangekocht en bevestigd via de mail.  

3.3 NovaStrada geeft de volgende lidmaatschappen en kaarten uit, ter keuze van de cursist:  

LIDMAATSCHAP 1 MAAND (Ideal/ automatische incasso) Dit lidmaatschap geeft recht op een 1, 2 of 3 lessen per week afhankelijk van het gekozen abonnement. Geldigheid: 1 maand.  

10 LESSENKAART Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.  

5 LESSENKAART Deze kaart geeft recht op 5 lessen De lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden.   

LOSSE LES Dit is een éénmalige door een student te betalen en te volgen les bij NovaStrada, anders dan op basis van een lidmaatschap.  

PROEFLES Dit is een éénmalige door een student te volgen les bij NovaStrada, alleen mogelijk bij eerste bezoek.   

10 x ZWANGERSCHAPSYOGA Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden gebruikt te worden.  

5 x ZWANGERSCHAPSYOGA Deze kaart geeft recht op 5 lessen De lessen dienen binnen 7 weken gebruikt te worden. 

3.4 Er vindt GEEN restitutie plaats indien er lessen over zijn van de hierboven beschreven lessenkaarten.  

 

 1. Betaling en Prijswijziging   

4.1 Een lidmaatschap, workshop, training of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden door een online aankoop via de site van NovaStrada of via onze app van Eversports. De automatische incasso geschiedt per maand per de eerste van de maand.    

4.2 De geldende prijzen voor lessen, lidmaatschappen, workshops, cursussen en trainingen staan altijd op de website. NovaStrada behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief van NovaStrada, en/of door vermelding op de website, en/of per email.   

4.3 Een yoga-abonnement of leskaart van NovaStrada is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

4.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. 

4.5 Bij het onterecht storneren van het abonnementsgeld word de € 5,- euro administratie kosten bij de cursist in rekening gebracht.  

 

 1. Reserveren voor lessen  

5.1 Voor de lessen bij NovaStrada kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website of de app. Bij gebruik van een 10 of 5 lessenkaart kan een gereserveerde les online worden geannuleerd tot 2 uur voor aanvang van de les. Annuleringen die korter dan 2 uur voor aanvang van de les gedaan worden zullen volledig in rekening worden gebracht op de lessenkaart. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:  Alle lessen kunnen vanaf 3 weken van tevoren worden gereserveerd.  Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of via de App. Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door in je account op “les annuleren ” te klikken bij de betreffende les.   

  

 

 

 1. Lesrooster  

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. NovaStrada behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief van NovaStrada, vermelding op de website en/of per e-mail.   

6.2 NovaStrada behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.   

6.3 NovaStrada is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op Feestdagen de deuren te sluiten. Dit wordt aangekondigd via de nieuwsbrief.   

  

 1. Beëindiging Lidmaatschap  

7.1 Je kunt je abonnement ten alle tijden opzeggen voor de eerste van de maand.  

7.2 Opzeggen doe je door een mail te sturen naar info@novastrada.nl  

7.3 Bij beëindiging van je lidmaatschap vervallen de eventueel opgespaarde lessen.  

 

 1. Deelname en betaling workshops, cursus en training geven door NovaStrada of Nova Kids

8.1 Een deelnemer kan aan een workshop of training deelnemen nadat NovaStrada het volledige bedrag voor deelname aan de bijeenkomst heeft ontvangen.   

8.2 Voor sommige bijeenkomsten geldt een zogeheten “vroege inschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.   

  

 1. Workshop, Cursus en Trainingen: rooster en annulering  

9.1 Het geldende rooster staat altijd op de website. NovaStrada behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website en in de Nieuwsbrief.    

9.2 NovaStrada behoudt zich het recht voor om een geplande activiteit te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig aanmeldingen. In dat geval zal het evt. reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.   

9.3 Tot één (1) maand voor de geplande datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@novastrada.nl.   

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande activiteit kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratie geld.   

9.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande activiteit annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.   

  

 1. Retraite: Annulering  

10.1 Annulering van deelname aan een geplande retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@novastrada.nl.   

10.2 Tot 30 dagen voor de geplande retraite kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.   

10.3 Binnen 30 dagen voor de geplande retraite datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retraiteprijs in rekening wordt gebracht.   

10.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retraite, wordt de reeds betaalde retraiteprijs niet terugbetaald.   

10.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, wordt de reeds betaalde retraiteprijs niet terugbetaald.   

10.6 NovaStrada behoudt zich het recht voor de retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retraiteprijs terugbetaald.   

  

 1. Activiteiten gehouden bij NovaStrada door externe partners

11.1 Hiervoor gelden de aanvullende algemene voorwaarden gesteld door de trainer(s) cq externe partners van NovaStrada zelf. Eventueel ontstane geschillen kunnen niet verhaald worden op NovaStrada.  

  

 1. Huisregels  

12.1 Alle cursisten en deelnemers verbinden zich aan onderstaande huisregels van NovaStrada:  

Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van NovaStrada er geen last van hebben. Kom fris naar de les, draag schone en makkelijk zittende kleding. Doe je schoenen uit voordat je een yogazaal betreedt.  NovaStrada stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de cursist na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd. Voor een optimale rust worden cursisten en deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en workshops zachtjes te praten.  

12.2 In de yogazalen is het niet toegestaan om eten mee te nemen, water mag worden meegenomen in afsluitbare fles of bidon.  

12.2 NovaStrada behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot NovaStrada te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende cursist te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop/ training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.   

 

 

 

 

  

 1. Eigen risico en aansprakelijkheid.

13.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. 

13.2 De Yogastudio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer. 

13.3 De Yogastudio is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer. 

13.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van NovaStrada, dienen te worden vergoed.  

 

 1. Persoonsgegevens   

14.1 NovaStrada verzamelt persoonsgegevens van de cursisten en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. NovaStrada gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.   

14.2 NovaStrada gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van NovaStrada en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van NovaStrada, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@novastrada.nl. De cursist en deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van NovaStrada gebruik kan worden gemaakt.   

14.3 NovaStrada geeft de persoonsgegevens van de cursisten en deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.   

  

15.Toepasselijk recht en Klachten procedure  

15.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   

15.2 Eventuele geschillen en/ of klachten verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een lidmaatschap, workshop, training of retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij NovaStrada worden direct in behandeling genomen door de eigenares. Er komt een inhoudelijke reactie binnen 5 werkdagen.   

15.3 Gezamenlijk zal geprobeerd worden tot een voor beide partijen passende oplossing te komen binnen 21 dagen.