06-30041121 info@novastrada.nl

Privacybeleid

Verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens

Wij als Yogacentrum NovaStrada (hierna te noemen: “NovaStrada” of “wij”) willen gebruikers van de diensten van NovaStrada en bezoekers van onze websites met deze informatie op de hoogte stellen van het doel, de aard en de reikwijdte van het gebruik dat wij maken van hun persoonsgegevens. Onze webpagina’s en diensten worden voortdurend bewerkt en verder ontwikkeld. Daaruit volgt dat ook deze informatie over de bescherming van persoonsgegevens regelmatig bewerkt en geactualiseerd zal worden.
NovaStrada, gevestigd aan Aan de vaart 10a, 9301 ZH te Roden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.novastrada.nl, Aan de vaart 10a, 9301 ZH te Roden, +31630041121
Jelske van Zuijlen is de Functionaris Gegevensbescherming van NovaStrada. Zij is te bereiken via Info@novastrada.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken: NovaStrada verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Geboortedatum
● Geboorteplaats
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● E-mailadres
● Ip adres
● Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
● Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@novastrada.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
NovaStrada verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van jouw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
● Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
● Om goederen en diensten bij je af te leveren
● NovaStrada verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming: NovaStrada neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NovaStrada) tussen zit.

NovaStrada gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
● Momoyoga; inschrijfsysteem, bijhouden van tegoeden, betalingsverwerking systeem. Afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten en diensten van NovaStrada, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van NovaStrada, en bijbehorende online diensten, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket, beheer van de klantenadministratie, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
● Mailchimp; verzenden van nieuwsbrieven, onze nieuwsbrief bevat links en graphics waarmee we kunnen zien of de newsletter geopend is in een e-mailprogramma en of er op links is geklikt. Dit gebruiken we ter verbetering van ons aanbod en voor kwaliteitsborging. U kunt hiertegen bezwaar maken door u af te melden voor de nieuwsbrief. In elke mail bij de newsletter vindt u informatie over het afmelden.
● Jortt boekhouden; boekhoudsysteem;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: NovaStrada bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Facturatie persoonsgegevens, NAW, > 7 jaar > Reden: wettelijk verplichte bewaartermijn.
Delen van persoonsgegevens met derden: NovaStrada deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze bewerkersovereenkomsten kan je bij ons opvragen via info@novastrada.nl
NovaStrada blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hier volgt een overzicht met welke partijen wij informatie delen:
Momoyoga Ledenadministratie, bijhouden tegoeden, betalingen verwerken
Personalia, NAW, Bankrekening (indien afgestaan tbv automatische incasso)
Jortt boekhouden Boekhoudsysteem, btw aangiften, jaarrekening
Personalia, NAW,
Mailchimp Nieuwsbrieven versturen Naam, emailadres Jimdo Website Gebruikte geheugenlocatie, aantal aanmeldingen, statistische gegevens (bijv. over de browser, datum en tijdstip van de toegang, cookie-ID en referrer url) alsmede het IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@novastrada.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. NovaStrada zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
NovaStrada wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: NovaStrada neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@novastrada.nl